Regulamin sprzedaży tabletek „Extra Large” z dnia 1 maja 2017r.

§ 1 Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1.1 „Zamawiający” – osoba fizyczna lub osoba prawna która dokonuje Zamówienia w ramach sprzedaży organizowanej przez Sprzedającego.
1.2 „Sprzedający” – sprzedającym jest MEDICOPHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Sp. z o.o.) z siedzibą i adresem w Warszawie przy ul. Chmielnej 2, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000677767, NIP 525-27-10-614, REGON 367275250, prowadząca serwis internetowy dostępny pod adresem www.extralarge.pl, za pośrednictwem którego Zamawiający może składać Zamówienia.
1.3 „Regulamin” – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sprzedaży Towaru o którym mowa w niniejszym Regulaminie. Akceptacja Regulaminu przez Zamawiającego jest wymagana do realizacji Zamówienia i ma charakter obligatoryjny.
1.4 „Towar” – Produkt będący przedmiotem sprzedaży, prezentowany w serwisie internetowym Sprzedającego.
1.5 „Ustawa o prawach konsumenta” – Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).
1.6 „Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną” – Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

§ 2 Postanowienia ogólne

Sklep internetowy www.extralarge.pl. prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
 
Wszystkie Towary oferowane w sklepie są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski i mogą być przedmiotem obrotu w PL i UE.
Aby skorzystać ze Sklepu niezbędne jest:

  • łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s.,
  • przeglądarka internetowa (Internet Explorer 11 lub Chrome 39 lub FireFox 34 lub Opera 26 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript,
  • włączona obsługa plików cookies,
  • włączona obsługa okien wyskakujących (pop-up),
  • system operacyjny Microsoft Windows XP, 7 lub Vista i nowsze.

Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

§ 3 Warunki zamówienia i dostawa

3.1 Cena promocyjna kapsułek Extra Large na dzień wejścia w życie niniejszego Regulaminu (1 Maja 2017 r.) wynosi 89,95 zł brutto, za jedno opakowanie (30 kapsułek). Istnieje również możliwość jednorazowego zakupu wielokrotności, trzech lub sześciu opakowań w następujących cenach promocyjnych:

  • 219,95 zł za trzy opakowania,                                                                                                                                             
  • 429,95 zł za sześć opakowań.

3.2. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.
3.3. Zamawiający w związku z dokonanym Zamówieniem ma możliwość uiszczenia opłaty:
a) Płatnością w systemie PayU;                                                                                                                                       
b) Przy odbiorze paczki od Kuriera (gotówką lub kartą)
d) Podczas osobistej wizyty w Centrum Dystrybucji w Warszawie.
3.4 Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Unii Europejskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Zamawiającego, podczas składania Zamówienia. W przypadku zamówień poza polskę, sprzedający może doliczyć opłatę za dostawę o czym powiadomi Zamawiającego.
Termin realizacji Zamówienia wynosi do 3 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Zamawiającego Zamówienia. Sprzedający jest zobowiązany do wysyłki Zamówienia w terminie 3 dni od dnia przyjęcia Zamówienia.
3.6 Zamawiający wraz z produktem, otrzyma paragon fiskalny potwierdzający transakcję lub fakturę VAT, która może zostać załączona do wysyłanej paczki i/lub przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail w wersji elektronicznej. Faktura jest generowana tylko na dyspozycję złożoną przez Zamawiającego.
3.7 Sprzedający gwarantuje, że przesyłka kierowana do Zamawiającego będzie zapakowana w bardzo dyskretny sposób, dodatkowo z możliwością jej odbioru tylko przez Zamawiającego.

§ 4 Rezygnacja i prawo odstąpienia od zamówienia

4.1 Zamawiający będący jednocześnie konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni, słownie czternastu dni od momentu otrzymania Towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem ww. terminu. Oświadczenie można wysłać w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@extralarge.pl

W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni licząc od dnia odstąpienie od umowy.
Sprzedający dokona zwrotu wszystkich dokonanych płatności przez Zamawiającego, na wskazany przez niego numer konta bankowego w terminie 14 dni od dnia otrzymania zwrotu Towaru.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach określonych w art. 38 – Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), a w szczególności:

  • świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą Konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa powyżej;
  • świadczeń o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;
  • świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;

Sprzedający daje Zamawiającemu dodatkową możliwość rezygnacji z zamówionego Produktu w terminie 60 dni, licząc od dnia odbioru przesyłki, jeżeli powiadomi o tym fakcie Sprzedającego. Zwrot pełnej kwoty za każde nienaruszone opakowanie nastąpi w ciągu 3 dni, na konto bankowe wskazane przez Zamawiającego.

§ 5 Reklamacje

5.1. Sprzedający odpowiada wobec Zamawiającego będącego konsumentem w rozumieniu art. 22 § 1 kodeksu cywilnego, za wady w zakresie określonym w kodeksie cywilnym.
5.2. MEDICOPHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ nie jest producentem Towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Zamawiający może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym punkcie sprzedaży, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.                                                                                
5.3. Reklamacje należy kierować bezpośrednio na adres e-mail: kontakt@medicopharm.pl Sprzedającego i/lub w jego siedzibie.

§ 6 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

6.1 Dane osobowe przekazywane nam przez Zamawiającego w związku z korzystaniem ze strony Internetowej www.extralarge.pl są przetwarzane przez MEDICOPHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, która jest administratorem tych danych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. 2014 r., poz. 1182 ze. zm.).
6.2 MEDICOPHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu. Ponadto dokładamy szczególnej staranności, żeby informacje osobowe były:
a) poprawne i przetwarzane w sposób zgodny z prawem,
b) nie przechowywane dłużej niż to konieczne,
c) bezpiecznie przechowywane.

§ 7 Postanowienia końcowe

7.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym, a Zamawiającym, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22 § 1 kodeksu cywilnego, będą rozwiązywane polubownie, zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów lub zostaną poddane właściwym sądom powszechnym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).
7.2. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r., zwanej dalej „kodeks cywilny”, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.; Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie terminów zawiadomienia sprzedawcy o stwierdzeniu niezgodności towaru żywnościowego z umową z dnia 30 stycznia 2003 r. (Dz.U. Nr 31, poz. 258) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
7.3 W przypadku jakiejkolwiek zmiany niniejszego regulaminu, Zamawiający zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail.